วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 3 ปี) ภาคพิเศษ

ปีการศึกษา 2546

อันดับ

เลขที่ประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

สังกัด

1

288

น.ส.ศิรดา ศรีโสภา

ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

2

148

นางปาริฉัตร ตองติดรัมย์

สสอ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

3

39

นางจิรวรรณ สารกิจ

รพ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

3

52

น.ส.ชนัญดา อิ่มพรมราช

รพ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา

5

356

นางสุภาพร มรกต

รพ.มหาราชนครราชสีมา

6

101

น.ส.นิตย์ติญา ดวงใจ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ นครราชสีมา

7

370

นางสุวรรณี ภู่บัว

รพ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

8

282

น.ส.ศรีนวล สวัสดี

รพ.บ้านใหม่ชัยพจน์ จ.บุรีรัมย์

9

74

นางเทียนแก้ว เขียวนิล

รพ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

9

223

นางรัตนา วรรณูปถัมภ์

รพ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

9

152

นางปิยวดี ทุมหนู

รพ.จิตเวช ขอนแก่น

9

334

นางสุชาดา ช่วยสงเคราะห์

สอ.คลองมะนาว จ.สระแก้ว

13

315

น.ส.สันธนี ชโลปถัมภ์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ นครราชสีมา

14

298

น.ส.สมคิด ถินกระโทก

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ.นครราชสีมา

15

12

น.ส.กาญจนา ลงจันทึก

รพ.มหาราช นครราชสีมา

16

167

นางพัทนี เดชธรรมรงค์

รพ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

16

216

น.ส. รัชนี พิมเสน

รพ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

16

317

นางสาคร บุบผาเฮ้า

รพ.จิตเวชขอนแก่น

16

372

นางสุวิภรณ์ มานะสุข

รพ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

20

81

นางนกเล็ก พยัคฆา

รพ.มหาราช นครราชสีมา

20

140

น.ส.ประภัสสร สวัสดิ์ตระกูล

ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

20

178

นางเพ็ญสิริ แสงสุข

รพ.ลำปลายมาศ สสจ.บุรีรัมย์

20

205

น.ส.ยุภาวรรณ ภูใบบัง

สอ.นิคมลำตะคอง

20

236

นางลัดดา ท้วมเอื้อ

รพ.โนนสุวรรณ

25

37

น.ส.จินตนา ปลัดครบุรี

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ.นครราชสีมา

25

391

นางอรัญญา เปรมใจ

สอ.ท่าลาด

27

29

น.ส.จันทร์เพ็ญ อวะรัมย์

สอ.บ้านเมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

27

33

นางจารุภา หลักคำ

รพ.มหาราชนครราชสีมา

27

80

น.ส.ธีระวัลย์ ชอบจิตต์

รพ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

27

83

นางนงเยาว์ ดอกบุญนาค

สอ.หนองน้ำขุ่น

27

98

นางน้ำผึ้ง สว่างศรี

รพ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

27

123

นางบุญเพลิน วงศ์เวชวินิต

สสอ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

27

137

นางประเทือง พันธุพงษ์ไทย

รพ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

27

144

นายประสาน ฉันทะประเสริฐ

สสอ.เมือง จ.นครราชสีมา

27

176

น.ส.เพ็ญประภา คงเจริญ

รพ.มหาราช นครราชสีมา

27

229

นางรุจิรดา นันกลาง

รพ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

27

281

น.ส.วีรียา วิริยะวโรทัย

สอ.หนองโส สสอ.วังน้ำเขียว

27

352

น.ส.สุภัทรา เจริญสุข

รพ.คง จ.นครราชสีมา

27

407

นางอำนวย โสทอง

รพ.จิตเวชขอนแก่น

40

57

น.ส.ชุติมา ดาโสม

รพ.มหาราช นครราชสีมา

40

72

นางทิพวรรณ วงษา

สสอ.จักราช จ.นครราชสีมา

40

73

นางทิศากร ซาซิโย

สอ.ประสุข อ.ชุมพวง

40

122

น.ส.บุญปลูก หาญทองหลาง

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ นครราชสีมา

40

134

นางประครอง บุราณ

สสอ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

40

141

นางประภาพร ถวัลย์วีระวงศ์

สอ.ทุ่งกระโดน จ.นครราชสีมา

40

142

นางประภาภรณ์ โป๊ะประนม

ศสช.เมือง2 (วัดป่าสาละวัน) จ.นครราชสีมา

40

157

นางพรรณี ศรีภักดี

สอ.วังไทร จ.นครราชสีมา

40

161

นางพัชราภรณ์ รักษาวัง

รพ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

40

185

นางภัทรกร กวักทา

รพ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

40

215

นางรัชดาพร นิตย์กระโทก

สอ.โกรกประดู่

40

227

นางรุ่งอรุณ ฮวบขุนทด

สสอ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

40

255

นางวันเพ็ญ ทับทิมดี

รพ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

40

256

นางวันวิสาข์ พันผง

รพ.ศีเทพ จ.เพชรบูรณ์

40

264

น.ส.วาสนา ทาเล

รพร.สระแก้ว

40

335

น.ส.สุชาดา ณรงค์นอก

สอ.บ้านใหม่ ต.ใหม่ จ.นครราชสีมา

40

349

น.ส.สุพรรณี สินสวัสดิ์

สสอ.พิมาย จ.นครราชสีมา

40

362

นางสุมาลี ด่านยางหวาย

สอ.มะค่า จ.นครราชสีมา

58

50

นางฉลวย ขุนเพ็ชร์

รพ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

58

69

น.ส.เดือนแรม ลาวัลย์

รพ.มหาราช นครราชสีมา

58

75

นางธมนวรรณ หนองหว้า

รพ.แปลงยาว

58

104

น.ส.นิตยา มณีโรจน์

สสอ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

58

151

น.ส.ปิยรัตน์ อารีย์

รพ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

58

155

นางพรประภา พอกระโทก

สอ.ท่าอ่าง

58

197

น.ส.มลิสา ผุยหัวโทน

รพ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

58

206

น.ส.รจนา มุขดารา

รพ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

58

232

นางลมหวน เสียดกิ่ง

สอ.หนองโสน

58

248

น.ส.วรรณา จวบกระโทก

รพ.มหาราช นครราชสีมา

58

251

น.ส.วราภรณ์ ไตรยขันธุ์

รพ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา

58

290

นางศิรินันท์ ครอบบัวบาน

ศสช.ต.ซับใหญ่

70

24

นางจรูญลักษณ์ ถวิลไพร

สสอ.พนมไร

70

96

น.ส.นาตยา แก้วไทย

รพ.มหาราชนครราชสีมา

70

108

นางนิ่มนวล ช่างชัย

รพ.ศูนย์บุรีรัมย์

70

226

น.ส.รุ้งนภา แน่นสันเทียะ

รพ.มหาราช นครราชสีมา

70

230

น.ส.รุจิรา ชนะบุญ

รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

70

245

น.ส.วยุรีย์ ไตรสูงเนิน

รพ.มหาราช นครราชสีมา

70

271

น.ส.วิลัยวรรณ ธรรมดี

รพ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

70

329

นางสีไทย วงศ์สกุลวิวัฒน์

สสอ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ขอให้ผู้ที่สอบได้ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 25 เมษายน 2546 มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2546

 

(นางสาววิภา เพ็งเสงี่ยม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา